Disclaimer

DISCLAIMER WEBSITE

BrowseSafe besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet te allen tijde voorkomen worden.

BrowseSafe is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door BrowseSafe, of door U aan BrowseSafe middels een website van BrowseSafe of anderszins langs elektronische weg verzonden gegevens.

Tevens aanvaardt BrowseSafe geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens BrowseSafe via haar website, of via Keurmerkhouders. BrowseSafe aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op onze website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. BrowseSafe garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de informatie op onze website, kan een overtreding van wetgeving, of een inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, opleveren. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze van het gebruik van de inhoud van onze website.

Deze Disclaimer kan te allen tijde door ons worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.


DISCLAIMER BROWSESAFE KEURMERK

BrowseSafe hanteert verschillende beoordelingscriteria voorafgaand aan de beslissing of websites haar Keurmerk mogen dragen. Deze criteria staan opgenomen in de Gedragscode.

BrowseSafe kan internetbezoekers echter geen absolute garanties geven over de blijvende betrouwbaarheid van de websites die haar Keurmerk dragen.

Keumerkhouders staan niet onder constant en permanent toezicht van BrowseSafe, maar worden wel op onaangekondigde momenten door BrowseSafe gecontroleerd. Een Keurmerkhouder zou dus de inhoud van zijn website tussen controlemomenten in kunnen aanpassen.

Om bovenstaande redenen is BrowseSafe onder geen enkel beding aansprakelijk voor de inhoud van websites, of het handelen, van Keurmerkhouders. Indien u vermoedt dat een Keurmerkhouder in strijd handelt met onze ‘integriteitsgedachte’, dan kunt u een klacht bij ons indienen over deze Keurmerkhouder conform onze Klachtprocedure.

Klachten worden door een aangestelde Geschillencommissie in behandeling genomen. De Geschillencommissie bestaat uit externe juridische deskundigen, die de belangen van het betreffende lid, en die van de melder, zoveel mogelijk in acht zullen nemen.